Podmínky ochrany soukromí

Vážení návštěvníci, společnost Cirk La Putyka, o.p.s., se sídlem Šumavská 1048/21, Praha 2 120 00, IČ: 28968468 si Vás dovoluje jako provozovatel internetových stránek informovat o rozsahu zpracování osobních údajů a o podmínkách nakládání se soubory cookies dle nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679, obecné nařízení o ochraně osobních údajů (dále jen „GDPR“). Žádáme Vás tedy, abyste se podrobně seznámili s podmínkami zpracování osobních údajů a nakládání se soubory cookies, které uvádíme níže.

Nastavení cookies

Souhlasím se všemi
Detailní nastavení

1. Kdo je správcem vašich osobních údajů

Správcem Vašich osobních údajů při jejich zpracování v rámci provozu internetových stránek www.laputyka.cz je společnost Cirk La Putyka, o.p.s.

2. K jakým účelům jsou osobní údaje zpracovávány

2.1 Odběr novinek

Pokud se prostřednictvím formuláře na internetových stránkách přihlásíte k odběru novinek, udělujete tím souhlas k tomu, abychom Vás pravidelně prostřednictvím Vámi zaregistrované e-mailové adresy kontaktovali a informovali Vás o aktualitách nebo Vám zaslali nabídku našich produktů a služeb.

Zpracování Vaší e-mailové adresy probíhá na základě Vašeho souhlasu uděleného prostřednictvím formuláře na internetových stránkách (čl. 6 odst. 1 písm. a) GDPR) a můžete jej kdykoli odvolat tak, že kliknete na odkaz k odhlášení se z odběru, který je součástí každého e-mailu. Na základě Vašeho souhlasu Vás můžeme kontaktovat, dokud se z odběru neodhlásíte.

Souhlas udělujete ke zpracování e-mailové adresy i dalším osobám s námi majetkoprávně propojeným (našim dceřiným nebo mateřským společnostem a společníkům).

2.2 Analýza návštěvnosti internetových stránek

Správce v rámci internetových stránek využívá služeb pro analýzu návštěvnosti internetových stránek. Tyto služby používají agregovaná statistická data o tom, jak je využívána internetová stránka, přičemž pro jejich fungování je nezbytné zajistit odlišení jedinečných přístupů na internetové stránky. K tomu jsou používány služby Google Analytics a Facebook Pixel, které používají zejména soubory cookies a podobné techniky, které jsou popsány dále v části 3. Údaje jsou využívány ke zlepšování uživatelského zážitku, identifikaci chyb internetových stránek a zlepšování kvality služeb. Zpracování probíhá na základě Vašeho souhlasu s uložením souborů cookies uděleného při návštěvě internetových stránek v souladu s čl. 6 odst. 1 písm. a) GDPR.

2.3 Zajištění zabezpečení a technického fungování služeb

Pro řádné a bezpečné poskytování služeb je nezbytné získávat a zpracovávat určité technické údaje včetně IP adresy, parametrů použitého prohlížeče nebo uložení souborů cookies. Takové zpracování probíhá v souladu s čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR, neboť jsou jím naplňovány oprávněné zájmy Správce a klientů na bezpečném a řádném vyžádaných poskytování služeb.

2.4 Komunikace se zákazníky

Osobní údaje mohou být zpracovávány také v případě, že Správce kontaktujete prostřednictvím jím uveřejněných kontaktů. V takovém případě budou údaje zpracovávány v rozsahu nezbytném 2/6 pro vyřízení Vašich požadavků a mohou zahrnovat zejména identifikační a kontaktní údaje a obsah komunikace. Takové zpracování je prováděno v souladu s čl. 6 odst. 1 písm. a) GDPR na základě Vašeho souhlasu.

2.5 Zajištění právní ochrany

Veškeré sbírané osobní údaje mohou být zpracovávány za účelem zajištění právní ochrany Správce, klientů nebo třetích osob pro prokázání a vypořádání právních nároků. Za tímto účelem jsou veškeré zpracovávané údaje archivovány po dobu alespoň 3 let od data jejich sběru. Zpracování probíhá v souladu s čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR, neboť je nezbytné k naplnění oprávněných zájmů Správce a dalších osob.

3. Cookies

Internetové stránky používají tzv. cookies. Cookies jsou malé textové soubory, které jsou ukládány na Váš počítač internetovými stránkami, které navštívíte. Jsou široce využívány k zajištění fungování stránek nebo zefektivnění jejich fungování, stejně jako k zajištění informací jejich provozovatelům.

3.1 Nezbytné technické cookies

Na internetových stránkách jsou používány cookies k zajištění jejich řádného fungování, zejména pro zprovoznění formulářů (kontaktní formulář atd.). Užíváme především tzv. session cookies (volně přeloženo: cookies omezené na jedinou návštěvu). Session cookies jsou smazány ihned, jakmile ukončíte návštěvu našich internetových stránek. Cookies nejsou nikterak škodlivé pro Vaše zařízení ani pro jeho software. Tyto cookies jsou nezbytné pro řádné poskytování služeb a nevyžadují souhlas s jejich uložením. Pokud je uložení těchto cookies zakázáno nastavením prohlížeče, nemusí být možné poskytnout nabízené služby řádně nebo vůbec.

3.2 Analytické cookies

Cookies využíváme i k lepšímu pochopení návštěvníků internetových stránek a jejich preferencí, k čemuž využíváme také službu Google Analytics, poskytovanou společností Google, Inc. Mimo uvedené hlavní služby používáme ještě další služby pro analytiku a personalizaci zobrazovaných reklam Facebook Pixel. O těchto službách se můžete více dočíst dále v textu.

Služba Google Analytics používá shromážděné cookies za účelem analýzy způsobu užívání internetových stránek. Informace vygenerované souborem cookie o užívání stránky (včetně Vaší IP adresy) budou společností Google, Inc. přeneseny a uloženy na servery společnosti Google, Inc. Všechna takto získaná data budou zpracována anonymně. Data jsou určena výhradně pro vyhodnocování užívání internetových stránek. Anonymita je zaručena tím, že společnost Google, Inc., nebude spojovat vaší IP adresu s jakýmikoli jinými daty, která má k dispozici. Společnosti Google, Inc., nebudou odeslány ani žádné jiné osobní údaje jako například jméno, email nebo telefonní číslo.

Na základě analýzy návštěvnosti a interakcí na našich internetových stránkách přizpůsobujeme jejich obsah pro optimalizaci uživatelského zážitku a jejich fungování.

V rámci Google Analytics a Facebook Pixel pracujeme i s remarketingovými a retargetingovými funkcemi a přehledy anonymizovaných demografických údajů. K tomu jsou využívány mimo jiné i cookies nastavované poskytovateli těchto služeb.

Analytické cookies jsou ukládány do Vašeho zařízení na základě Vašeho souhlasu vyjádřeného prostřednictvím nastavení preferencí při návštěvě internetových stránek. Zároveň můžete ukládání cookies upravit nastavením Vašeho prohlížeče a můžete tak docílit ukládání pouze některých cookies nebo zamezení ukládání jakýchkoli cookies. Pokud zamezíte ukládání veškerých cookies, tedy i výše popsaných technických cookies nezbytných pro poskytování služeb, nemusí internetová stránka fungovat správně.

Naše internetová stránka pro zajištění fungování a personalizace nastavení zobrazení a obsahu nastavuje zejména následující cookies:

  • Nezbytné technické cookies – zajištění řádného fungování internetových stránek, poskytování služeb a jejich zabezpečení
  • Google Analytics – analýza návštěvnosti internetových stránek
  • Facebook Pixel – analýza návštěvnosti internetových stránek

Více o cookies používaných službami třetích stran:

Google Analytics:

Facebook Pixel:

3.3 Nastavení cookies

Ukládání cookies do Vašeho počítače můžete nastavit (včetně úplného zákazu) v rámci Vašeho prohlížeče a toto nastavení představuje souhlas s tím, zda soubory cookies mohou být do Vašeho počítače uloženy. Pro více informací můžete navštívit tyto stránky o cookies:

4. Předávání osobních údajů

Osobní údaje uchováváme v soukromí a maximálním bezpečí. Pro zajištění kvalitních služeb však využíváme služeb našich dodavatelů, kteří pro nás zajišťují zejména organizační, marketingové, technické a další služby a mohou zahrnovat zejména:

  • poskytovatelé nástrojů pro on-line analytiku (uvedeno výše v sekci cookies);
  • dodavatele technických IT služeb včetně infrastruktury: poskytovatelé hostingových služeb a servisní podpory;
  • účetní, právní a daňoví poradci;
  • poskytovatelé služeb hromadného rozesílání elektronické pošty.

Naši dodavatelé mohou mít v souvislosti s poskytováním služeb přístup k některým osobním údajům, avšak pouze v nezbytném rozsahu. Bezpečí osobních údajů je u našich dodavatelů zajištěno prostřednictvím jejich smluvních závazků včetně závazku mlčenlivosti.

V zákonem předvídaných případech můžeme být povinni předat některé údaje orgánům státní správy.

Někteří dodavatelé jako Google, Inc. jsou usídleni ve Spojených státech amerických. Ochrana osobních údajů při přeshraničním zpracování je zajištěna prostřednictvím smluvních závazků na bázi vzorových smluvních doložek vydaných Evropskou komisí.

Vaše osobní údaje jsme zároveň oprávněni předat ke zpracování dalším osobám v rámci naší skupiny, které jsou s námi majetkoprávně propojeny (našim dceřiným a mateřským společnostem nebo společníkům) zejména v případě, kdy se rozhodneme převést některé činnosti na tyto osoby.

5. Poučení o právech

Pokud máte jakékoli dotazy ohledně ochrany Vašeho soukromí nebo si přejete uplatnit některá ze svých práv, neváhejte nás kontaktovat některým z níže uvedených kontaktů.

5.1 Právo na přístup k osobním údajům

V souvislosti se zpracováním osobních údajů máte na základě žádosti právo na poskytnutí informací o zpracování osobních údajů a na poskytnutí kopie zpracovávaných osobních údajů.

5.2 Právo na opravu

Pokud se domníváte, že Vaše osobní údaje jsou nepřesné, neaktuální nebo jinak nesprávné, můžete se na nás obrátit a my zajistíme náležitou nápravu.

5.3 Právo na omezení zpracování

V případech dle čl. 18 GDPR, např. pokud jsou zpracovávané údaje nepřesné nebo jste podali námitku, máte údajů žádat o omezení zpracování. Po dobu omezení budou osobní údaje pouze uloženy a nebudou s nimi prováděny žádné operace bez Vašeho souhlasu. Omezení zpracování trvá po dobu, po kterou trvá některá z výše uvedených situací (např. vyhodnocení námitky, nebo do provedení opravy). O případném ukončení omezení budete informováni.

5.4 Právo na výmaz

V případech dle čl. 17 GDPR, např. pokud odvoláte souhlas se zpracováním osobních údajů nebo osobní údaje již nejsou potřebné, máte právo žádat o výmaz takových osobních údajů. V některých případech je však právo na výmaz omezeno. Například osobní údaje, které jsou zpracovávané na základě zákonných povinností nelze vymazat před uplynutím zákonem stanovených archivačních lhůt.

5.5 Právo podat námitku

Proti zpracování založenému na základě oprávněného zájmu a pro přímý marketing můžete podat odůvodněnou námitku. Oprávněnost námitky bude posouzena a o rozhodnutí budete vyrozuměni prostřednictvím zvoleného kontaktu.

5.6 Právo odvolat souhlas se zpracováním osobních údajů

V případě zpracování osobních údajů na základě Vašeho souhlasu můžete tento souhlas kdykoli odvolat.

5.7 Právo na přenositelnost

V případě, že jsou Vámi předané osobní údaje v souvislosti s plněním smlouvy nebo na základě souhlasu zpracovávány zcela automatizovaně a jsou uloženy ve strukturovaném, strojově čitelném formátu, máte právo na jejich poskytnutí ve strukturovaném strojově čitelném formátu. Takové zpracování však v současné době neprovozujeme.

5.8 Právo podat stížnost k dozorovému orgánu

Pokud máte pocit, že s Vašimi osobními údaji není nakládáno podle zákona, máte možnost obrátit se na příslušný dozorový orgán v místě svého bydliště, místa, kde pracuje, nebo místa, kde došlo k porušení jeho práv. V České republice je dozorovým orgánem Úřad pro ochranu osobních údajů.

5.9 Další informace

V případě podání žádosti k výkonu některého z výše uvedených práv může Správce vyžadovat poskytnutí dodatečných identifikačních údajů ke spárování zpracovávaných osobních údajů s žadatelem.

6. Kontaktní informace

V případě jakýchkoli dotazů nebo v souvislosti s některým z výše uvedených práv, můžete využít některý z následujících kontaktů:

email: info@laputyka.cz